กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจริยา หาญกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล ปัทมาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนัชชา กิตติวงศกร
ครูผู้ช่วย