กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งเรือง ตันเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรรณไชย์ พิเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนธี มีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร ทิพนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาภาพร เจือพานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาธิป แพลูกอินทร์
ครูชำนาญการ
นายปรีดา จันทะวงษา
ครูชำนาญการ
นายดรุณ ตอรบรัมย์
ครูชำนาญการ
นางสาวนิชา เทียมทอง
ครู คศ.1
นางสาวกุสุมา นามวิลัย
ครูผู้ช่วย
นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน
ครูผู้ช่วย
FacebookWebsiteEmail
นางสาวจิรวรรณ เลศนาดี
ครูอัตราจ้าง