บุคลากร

นางสาวไพรินทร์ พลรบ
ครูธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ น้อมประเสริฐ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชาลิต รสจันทร์
พนักงานธุรการ 4
นายสมคิด มิยะวัน
ช่างไฟฟ้า 3
นายวันชัย อุบลโชค
ยาม
นายวีระ แก้วสกุล
ยาม
นางสาวธารา เข็มโรจน์
แม่บ้าน
นางทองสุข บุญมี
แม่บ้าน