กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรดาทิพย์ อยู่สุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวผ่องพรรณ ผลประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ภูมิพล
ครูอัตรจ้าง