กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางอัจฉรา ธิมาชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา/ครูชำนาญการ
นางมณฑา มหะพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนวรรณ บุญทองเถิง
ครูผู้ช่วย
นางสาวเบ็ญจวรรณ คำแก้ว
ครูผู้ช่วย