หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิสก์
โดย : rattagun
อ่าน : 3527
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคาร ๑-๓ ) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/ห้องน้้าครูอาคารเรียน
(อาคาร ๒-๓) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/อาคารเรียนพยาบาล แบบพิเศษทรงไทย ๒๕๓๙/อาคารหอประชุม แบบ
พิเศษต่อเนื่อง ๒๕๔๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคาร ๑-๓ ) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/ห้องน้้าครูอาคารเรียน
(อาคาร ๒-๓) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/อาคารเรียนพยาบาล แบบพิเศษทรงไทย ๒๕๓๙/อาคารหอประชุม
แบบพิเศษต่อเนื่อง ๒๕๔๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ฉะเชิงเทรา ต้าบลเกาะขนุน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
(๔.๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
(๔.๓) ส้าเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
(๔.๔) ส้าเนาทะเบียนการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔.๕) ส้าเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคล
(๔.๖) ส้าเนาสมุดฝากธนาคาร(ไม่ใช่บัญชีเงินฝากประจ้า)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) ใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคา
ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ก้าหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่้าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคา
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
โรงเรียนมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสั