ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผ่องพรรณ ประเสริฐผล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคหกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู