ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑาธิป แพลูกอินทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาวิทยาศาสตร์