ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาภาพร เจือพานิช
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาเทคโนโลยี