[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กาญจนาเกมส์

สูจิบัตรการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน

เอกสารการแข่งขัน

ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ภาพการแข่งขัน
สรุปเหรียญรางวัล

ภาพกิจกรรมสำคัญ

ภาพกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แสดงผลงานวิจัย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๔
วันแม่
วันวิสาขบูชา
วันไหว้ครู


ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กีฬาสี ๒๕๕๕

เปิดบ้านกาญจนา

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
1271 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1177 คน
สถิติเดือนนี้
2448 คน
สถิติปีนี้
152835 คน
สถิติทั้งหมด
453203 คน
IP ของท่านคือ 44.192.79.149
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิสก์
โดย : rattagun
เข้าชม : 4007
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคาร ๑-๓ ) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/ห้องน้้าครูอาคารเรียน
(อาคาร ๒-๓) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/อาคารเรียนพยาบาล แบบพิเศษทรงไทย ๒๕๓๙/อาคารหอประชุม แบบ
พิเศษต่อเนื่อง ๒๕๔๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคาร ๑-๓ ) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/ห้องน้้าครูอาคารเรียน
(อาคาร ๒-๓) แบบพิเศษ ๔ ชั้น ๒๕๓๙/อาคารเรียนพยาบาล แบบพิเศษทรงไทย ๒๕๓๙/อาคารหอประชุม
แบบพิเศษต่อเนื่อง ๒๕๔๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ฉะเชิงเทรา ต้าบลเกาะขนุน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
(๔.๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
(๔.๓) ส้าเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
(๔.๔) ส้าเนาทะเบียนการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔.๕) ส้าเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคล
(๔.๖) ส้าเนาสมุดฝากธนาคาร(ไม่ใช่บัญชีเงินฝากประจ้า)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) ใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคา
ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ก้าหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่้าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคา
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
โรงเรียนมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 9/พ.ค./2566
      รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 9/พ.ค./2566
      SAR2565 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 28/เม.ย./2566
      รับสมัครยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 3/ม.ค./2566
      รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์ และเอกสังคมศึกษา 2/พ.ย./2565